เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครขอประกาศแจ้ง ปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชยที่บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน ฯ ดังนี้
         1. โปรแกรมรับส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร OPBKKCLAIM
         2. โปรแกรมรับส่งข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค BPPDS
         3. โปรแกรมรับส่งข้อมูลการให้บริการเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน HHC REFER
โดยสำนักงาน ฯ จะปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชย ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2561 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเพื่อรองรับเงื่อนไขการจ่ายชดเชย ของปีงบประมาณ 2562ซึ่งจะมีผลทำให้หน่วยบริการไม่สามารถส่งข้อมูลการเบิกชดเชยผ่านโปรแกรมต่างๆ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ทั้งนี้หน่วยบริการจะสามารถส่งข้อมูลการเบิกชดเชยได้อีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

                                                             จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Login


Username:
Password: