เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง

         ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หากพบว่ายังมีข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2560 ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเพื่อขอรับการชดเชยบริการ ขอให้ท่านเร่งรัดการบันทึกข้อมูลเพื่อขอชดเชยบริการผ่านโปรแกรม BPPDS และ HHC REFER เนื่องด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จะปิดการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมดังกล่าวในวันที่25 กันยายน 2560(เวลา 23.59น.) ในกรณีมีข้อมูลที่ให้บริการของปีงบประมาณ 2560 ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จะสามารถบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมBPPDS และ HHC REFERอีกครั้งใน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สำหรับการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เบิกชดเชยเป็น Electronic file หรือเอกสาร อาทิเช่น การประเมิน ADL การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ขอให้ท่านส่งข้อมูลมาถึงยังสำนักงานฯภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

         จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

Login


Username:
Password: